บทที่ 2
     เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทำแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้นำเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึก
 1.1  ความหมายของแบบฝึก
 1.2  ลักษณะของแบบฝึกที่ดี
 1.3  หลักการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึก
 1.4  การสร้างแบบฝึก
 1.5  ประโยชน์ของแบบฝึก
 1.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึก
2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึกเสริมทักษะ
             2.1 ความหมายและความสำคัญของแบบฝึก
             2.2  จุดมุ่งหมายของการฝึกเสริมทักษะ
             2.3  หลักการสร้างแบบฝึกและวิธีการสอนเสริมทักษะ
             2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้แบบฝึกสริมทักษะ
3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
 3.1  ความหมายของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
 3.2  ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์
 3.3  ความหมายของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
 3.4  กระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหา
             3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึก
     1.1 ความหมายของแบบฝึก 
             นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของคำว่าแบบฝึกไว้ ดังนี้            
            สกอร์ลิง(Schorling.1963 :24-28) กล่าวว่าการทำแบบฝึกมีความสำคัญมากต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ มีอยู่  2  ลักษณะ คือ แบบฝึกทักษะเพื่อฝึกฝนทักษะเพื่อฝึกฝนทักษะอย่างหนึ่งและแบบฝึกทักษะเพื่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อีกอย่างหนึ่ง  ดังนั้นการทำแบบฝึกทักษะจึงช่วยในการสอนคณิตศาสตร์ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่สำคัญ  2  ประการ คือ การเพิ่มทักษะในการคำนวณและความสามารถในการแก้ปัญหาได้
             กู๊ด ( Good. 1973:224 ) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกว่า แบบฝึก หมายถึงงานหรือการบ้านที่ครูมอบหมายให้นักเรียนทำ เพื่อทบทวนความรู้ที่เรียนไปแล้ว และเป็นการฝึกทักษะการใช้กฎหรือสูตรต่างๆที่เรียนไป
 สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์( 2540:106 ) ได้ให้ความหมายข