ตัวอย่าง เอกสารอ้างอิง

posted on 28 Mar 2009 18:39 by taweeknowledge

                                                                 
                                                                 
เอกสารอ้างอิง

สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ (2533 ) การพัฒนาชุดการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหา 
       คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปริญญานิพนธ์ กศ.ด.
       (การวิจัยและพัฒนา  หลักสูตร) กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
       อัดสำเนา.


ขอโทษให้ช้าไปหรือเปล่าครับ

 สุนีย์  เหมะประสิทธิ์ (2533:71 ) ได้ให้ความหมายว่าโจท์ปัญหาทางคณิตศาสตร์คือโจทย์ภาษา(word problem) หรือโจทย์เชิงเรื่องราว( story problem) หรือโจทย์เชิงสนทนา( verbal problem)นั่นคือปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่บรรยายสภาพการณ์ด้วยถ้อยคำหรือข้อความและตัวเลขโดยต้องการคำตอบในเชิงปริมาณหรือตัวเลข ผู้แก้ปัญหาต้องค้นหาว่าจะใช้วิธีการใดแก้ปัญหาซึ่งในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์จำเป็นต้องอาศัยทักษะและความสามารถต่างๆมาประกอบกันเช่นทักษะการอ่านและวิเคราะห์ปัญหา การคำนวณ การมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆเป็นต้น

 

 

edit @ 28 Mar 2009 18:52:58 by ทวี จุลพันธ์

Comment

Comment:

Tweet

#8 By ิ่อดเด (101.109.202.217) on 2013-10-09 11:55

excellent article,i really enjoyed for this lovely post,wow and I hope you share this kind of article in future,

#7 By buy unique dissertation (116.71.56.185) on 2011-01-11 13:48

#6 By (113.53.36.132) on 2010-02-28 12:47

#5 By (114.128.193.23) on 2010-01-27 22:29

big smile open-mounthed smile sad smile

#4 By (114.128.193.23) on 2010-01-27 22:07

#3 By (114.128.193.23) on 2010-01-27 22:07

#2 By สุริยา สายยศ (114.128.193.23) on 2010-01-27 22:06

#1 By เตือนใจ ตรีเนตร (118.175.225.203) on 2009-09-18 12:56