หนังสือเอกสารอ้างอิง

posted on 11 Apr 2010 21:27 by taweeknowledge

บรรณานุกรม 

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.  รายงานการประเมินความก้าวหน้า
คุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศ ปีการศึกษา  2535.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2537.จารึก วิเชียรเกื้อ. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จากการสอนโดยใช้แบบฝึกหัดในแบบเรียนและแบบฝึกหัดที่สร้างขึ้น. ปริญญา
นิพนธ์   กศ.ม.(คณิตศาสตร์) กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร         วิโรฒประสานมิตร, 2527. (อัดสำเนา)จิรพันธ์  จันจินะ. การสร้างแบบฝึกวิชาคณิตศาสตร์เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง ร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สารนิพนธ์ กศ.ม. ( การวัดผลการศึกษา) กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  2548.
(อัดสำเนา).   ฉวีวรรณ  กีรติกร. เอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาการคิดคำนวณของนักเรียนระดับ      ประถมศึกษา.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.ฉวีวรรณ  เศวตมาลย์. ปกิณกะคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น,  2544.ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ. การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบฝึก
ที่สร้างตามทฤษฎีสมรรถภาพทางสมองของเทอร์สโตน.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ด.         (การทดสอบและการวัดผลการศึกษา)กรุงเทพฯบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศรีนคริ นทรวิโรฒ,  2539.  (อัดสำเนา). ณฐพร  ศรีบูรณ์. การสร้างแบบทดสอบอัตนัยเพื่อวินิจฉัยการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
เรื่องเศษส่วน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.  ปริญญานิพนธ์ ศษ.ม. (การวัดผลและประเมินผลการศึกษา).ขอนแก่น:บัณฑิตวิทยาลัมหาวิทยาลัยขอนแก่น,  2543.
(อัดสำเนา). ดวงเดือน อ่อนน่วม. การสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์.กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.เตือนใจ ตรีเนตร.  ผลการใช้แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 . สารนิพนธ์ กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  2544. (อัดสำเนา). ปฐมพร บุญลี.  การสร้างแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3.  สารนิพนธ์ กศ.ม. 
(การมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545.
(อัดสำเนา).ประพนธ์  จ่ายเจริญ “การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความอดทน
ในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่สอนโดยใช้แบบฝึกหัดที่สร้างขึ้นกับ        แบบฝึกหัดในบทเรียน”, ศรีนครินทรวิโรฒ วิจัยและพัฒนา 6 (3) :40-43; สิงหาคม, 2536.ปรีชา  เนาว์เย็นผล การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์.วารสาร      คณิตศาสตร์. 38( 434-435 ) : 62-74   2537. เปตา กิ่งชัยวงศ์. การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนชั้นประถมศึกษา
ปีที่3.  รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระกศม.(สาขาหลักสูตรและการสอน)      มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  2545 (อัดสำเนา).พธู  ทั่งแดง.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกและไม่ใช้แบบฝึก.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร์-การสอน) กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  2534. (อัดสำเนา). พรพรหม อุตตวัฒนากุล.  ผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        สารนิพนธ์ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา) กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ,  2547. (อัดสำเนา). พรรณี  ชูทัย. จิตวิทยาการเรียนการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 2 . กรุงเทพฯ : ภาควิชาการศึกษา    
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  2522.พิชาญ  พรหมสมบัติ.  การศึกษาผลของการใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา       สมการ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. สารนิพนธ์ กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา) กรุงเทพฯ:  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2548. (อัดสำเนา).     เพลินพิศ  กาสลัก. การสร้างแบบทดสอบที่ใช้ในการฝึกความสามารถในการแก้โจทย์ ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องการหาปริมาตรและพื้นที่ผิว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2.  สารนิพนธ์กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  2542.  (อัดสำเนา).  เพียงจิต  อึ้งโพธิ์. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำ คำพ้องเสียงของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวังสะพุง จังหวัดเลย. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม.
( การประถมศึกษา) กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529.
(อัดสำเนา).มัณฑนา  ไทรวัฒนะศักดิ์.  ผลการใช้แบบฝึกที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโจทย์ปัญหา      
 วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.  สารนิพนธ์ กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  2548. 
(อัดสำเนา).  ยุพดี  กะจะวงษ์ และคณะ “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการคูณ       และการหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 จากการสอนโดยใช้แบบฝึกหัด       ในแบบเรียน และแบบฝึกหัดที่สร้างขึ้น,” วารสารการวิจัยทางการศึกษา 22(4 ): 22-26;        ตุลาคม – ธันวาคม,  2535.ยุพิน  ไชยวงศ์  “การทดลองการใช้แบบฝึกโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามรูปแบบการสอนแบบ        RPSCP ในการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5,”  วิจัยสนเทศ
14 (165): 1-5 ; มิถุนายน,2537.ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ:อักษรเจริญทัศน์, 2542.                    .  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.พิมพ์ครั้งที่2 กรุงเทพฯ:  2525.วรรณ  แก้วแพรก.  คู่มือการสอนเขียนชั้นประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2526.วรรณี  โสมประยูร. เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการฉบับย่อวิธีสอนแบบวรรณี. กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ประสานมิตร, 2536. วิชัย   เพ็ชรเรือง. ความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พูดภาษาถิ่น ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกซ่อมเสริมกับกลุ่มที่ได้รับ
การสอนโดยใช้แบบฝึกซ่อมเสริมทั่วไปของโรงเรียนสุนทรวัฒนา สำนักงาน
การประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. ปริญญานิพนธ์  กศ.ม.  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2531 (อัดสำเนา).  วิชาการ, กรม.  การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาหนังสือ, 2544. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  คู่มือการวัดผลประเมินผล         คณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ : สถาบันฯ,  2546. สมชาย  บำรุงพงศ์  “ การศึกษาการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยใช้แผนผัง ต้นไม้ 5 ลำดับขั้นตอน,”  วิจัยสนเทศ 14 (164) : 6- 10 ;พฤษภาคม 2537. สมทรง  สุวพานิช.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 1023622 พฤติกรรมการเรียนการสอน       คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 20-22.  มหาสารคาม:คณะวิชาครุศาสตร์
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2539.สมวงษ์ แปลงประสพโชค. นวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด.       (คณิตศาสตร์ศึกษา) กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
2540.  (อัดสำเนา).สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์.  เอกสารทางวิชาการ การพัฒนากระบวนการทางการเรียนการสอน       ลำดับที่ 33.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2540.สวัสดิ์  จิตต์จนะ. “แนวคิดการสอนโจทย์ปัญหา”  การพัฒนาหลักสูตร11( 110 ) (เมษายน
- พฤษภาคม 2535) : 75 – 81. สุจินดา  พัชรภิญโญ.  ชุดการสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3. สารนิพนธ์ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา)        กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2548  (อัดสำเนา).สุนีย์  เหมะประสิทธิ์. การพัฒนาชุดการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหา        คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนา หลักสูตร) กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2533. (อัดสำเนา). สุมารี   อุตสาหะ.  การศึกษาผลการสอนที่มีการใช้แบบทดสอบเพื่อการวินิจฉัยและสอน
       สิ่งบกพร่องเรื่องการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในจังหวัดสิงห์บุรี
       ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.( ประถมศึกษา )  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
       ศรีนครินทรวิโรฒ,  2526. (อัดสำเนา). สุวรรณมาลี  นาคเสน. การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ Group        Investigation เรื่องวงกลม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.
(การมัธยมศึกษา) กรุงเทพฯ :บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, (2544)
(อัดสำเนา). แสวง   มณีเนตร และพิกุล เลิศมงคลตระกูล  “การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์,” วารสารวิจัยทางการศึกษา  20 (4): 39-50; 
ตุลาคม- ธันวาคม, 2533. อนงค์ศิริ  วิชาลัย.  เสริมความรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา พะเยา. สำนักงานการประถมศึกษา       จังหวัดพะเยา, 2535. อังศุมาลิน  เพิ่มผล. การสร้างแบบฝึกทักษะการคำนวณวิชาคณิตศาสตร์เรื่องวงกลมสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. สารนิพนธ์ กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา). กรุงเทพฯ:        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,  2542.  (อัดสำเนา).อัจฉราพรรณ  เกิดแก้ว  “การศึกษาผลการใช้แบบฝึกหัดเสริมที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์       ปัญหาการคูณ การหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2”  การวิจัยทางการศึกษา.       22 (2):89-94; เมษายน – มิถุนายน, 2535.อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพร, วิไล    พิพัฒน์มงคลพร และสุดใจ  ศรีจามร. “ แก้โจทย์ปัญหา       คณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,”  คณิตศาสตร์18( 2):52-58;       มิถุนายน- กันยายน, 2538. Balow, Iring H. “ Reading  and Computational Ability  as  Determanants  of  Problem  Solving,” Schvendinger, Jose C.( 1979,May ). Creative and Academic Achievement.  Dissertation Abstracts  International.  51(8 ):6506 – ABillow, F.L.  The Teacher Work Out  His  Own  Exercise; The Techniques of Language       Teaching. London: Green   and Company Ltd.  1962.Clarkson,  Sandra  Playor.  “A  study of  the  Relationship  Translation  Skills and Problem       Solving Arithmetic,”  Dissertation Abstracts International. 39(1) :4101 – A; October. 1979.Gay. Lorrian  R. and Pual D. Gallagher”The Comperative Effectiveness of test Versus Written  Exercise.” The Jounal of  Educational Research. 6 (9) : 56- 61 ( 1976. March ) Giffune,Magdalene Pontolillo. “The  Effect  of Inservice  Training in Reading Upon Students      Ability to Solve Verbal. Problems in Mathematics,” Dissertation Abstracts International.  40( 5) : 2572-A; November, 1979. Giffune, Magdalene Pontolillo. “The  Effect of Insertion  Training in Reading Upon  Students Ability to solve Verbal  problems in  mathematics”  Dissertation  Abstracts       Internationnal. (1979,November ) 4(90):2572-A. Good, Carter V. Dictionary of Education.  ed.  NewYork :McGraw-Hill Book Company, 1973. Hall, William. Dudley. “ A  study  of  the Relationship between  Estimation  and Mathematical ProblemsolvingAmongFifthGradeStudents,” DissertationAbstractsInternationals.       37(10) : 6324-6325 – A ; Aprill, 1977.Horn.Sue.Deffect  of  a Remedial  Reading Program onVocabulary and reading Comprehension Achievement  of  Culturally Disadvantaged  Children. Dissertation Abstracts International. 38 ( 6 ) : (1977,December )  3249- A Johnson, Donovan And Rising, Gerald R.  Guidelines  for  teaching Mathematics. California:       Wadsworth  Publishing  Company  Inc.,1967.Larey,Dantel  Ralph.  Effect  of  Feedback on Individuality. Dissertation        Abstract  International. 36(online ) : ( 1978,November). 817-AMuraski,  Sue  Virginia.  “A  Study  of  Effect  of  Explicit   Reading  Instruction  on Reading       Instruction   on  Reading  Performance  in  Mathematics  and  on  Problem  Solving         Abilities  of   Sixth  Grade,”  Dissertation Abstracts Internationals. 39(7):4104-A;       January,1979.Muraski, Sue Virginia. “A Study  of Effect  of  Explicit  Reading  Instruction on Reading Performance in  mathematicals and on Problem Solving  Ability  of
Sixth Grade”. Dissertation   Abstracts  International. 39(online ) : 4104-A.  January, 1979. Polya, G.  How  to  Solve  It  : A  new Aspect  of  Mathematical  Method.  2rd  ed. New  Jersey  : Princeton  University, 1973. Polya,George.  How  to  solve  it: A New  Aspect  of  mathematical  Method.
New  York : Doubleday and Company Garden  City. 1995.                    . How  to  Solve It  : A new Aspect  of  Mathematical  Method. New York:       Doubleday and CompanyGarden City. 1985.                    .  On  Solving  Mathematics Problems in high  school, Problem solving in school  Mathematics . Virginia: The national  Council  of  Teachers of    Mathematics, 1980.Rowe, William Roscoe.  “An Investigation of the Effectiveness of the proposal Of  Richard A Earle  for  teaching  Word  Problem  in  mathematics in  selected Topics  and  Grade Level” Dissertation  Abstracts  International. 45( 4 ):5351-A.  April, 1980.Russell,Person V. Essentials of Mathematics. New York:John  Wiley  Inc. Schorling,  Raleigh.
( 1963).  The Teaching of  Mathematics. P. 24-28 Michigan: the Ann  Arbor  Press, 1961. Siemens, Don Wesley. “The Effects of Homework and  the  Achievement of Plane Geometry  Students”  Dissertation Abstract  International. 10(9) :2954-A  April, 1986. Tougaw, Paul  William. “A  study of  the  Effect of Using an open Approach To Teaching  mathematics Upon the  mathematics Problem Solving Behaviors of  Secondary  school Students.”  Dissertation Abstracts International. 54 (15 ) :2934-A February, 1994,.

     

edit @ 11 Apr 2010 21:30:39 by ทวี จุลพันธ์

edit @ 11 Apr 2010 21:31:51 by ทวี จุลพันธ์

Comment

Comment:

Tweet

nice.

#8 By Proposal Dissertation (110.38.48.143) on 2011-10-11 16:35

Nice writing. I searching various blogs for my Custom essay research.I belive your website should come up much higher in the search results than where it is showing up right now….

#7 By dissertation help (119.155.21.96) on 2011-07-06 17:17

Nice writing. I searching various blogs for my Custom essay research.I belive your website should come up much higher in the search results than where it is showing up right now….

#6 By dissertation help (119.155.21.96) on 2011-07-06 16:57

The blog is quite amazing and wonderful and will help the students to understand the real and correct meaning of the structure, beautiful work.

#5 By Thesis professional writers (116.71.34.173) on 2011-06-15 15:39

Your blog is really helps for my search and i really like it.. Thanks a lot..:)

#4 By BBA Dissertation Proposal (116.71.36.134) on 2011-05-26 13:00

i am waiting for your next post,quite interesting

#3 By Dissertation Help (119.155.125.103) on 2011-05-23 18:25

excellent article,i really enjoyed for this lovely post,wow and I hope you share this kind of article in future,

#2 By buy unique dissertation (116.71.56.185) on 2011-01-11 13:49

เอาไปเต็มเลยครับ

#1 By ทวี จุลพันธ์ on 2010-04-11 21:32